Definities

Klant: Iedere professionele of natuurlijke persoon die in staat is in de zin van artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, of rechtspersoon, die het Site-object van deze algemene voorwaarden bezoekt.
Voordelen en diensten: https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/ stelt klanten ter beschikking:

Inhoud: Alle onderdelen van de informatie op de Site, inclusief tekst – afbeeldingen – video’s.

Klantgegevens: Hierna “Informatie(en)” genoemd, die overeenkomen met alle persoonlijke gegevens die waarschijnlijk in het bezit zullen zijn van https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/ voor het beheer van uw account, het beheer van klantrelaties en voor analytische en statistische doeleinden.

Gebruiker: Internetgebruiker die zich aanmeldt met de hierboven genoemde site.

Persoonsgegevens: “Informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect, de identificatie mogelijk maakt van de natuurlijke personen op wie zij van toepassing zijn” (artikel 4 van Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

De termen “persoonlijke gegevens”, “onderwerp van de gegevens”, “verwerker” en “gevoelige gegevens” hebben de betekenis die wordt gedefinieerd in de Algemene Gegevensbeschermingsverordening (GDPR: nee 2016-679)

1.Presentatie van de website.
In overeenstemming met artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 over het vertrouwen in de digitale economie, gebruikers van de website https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/ de identiteit van de verschillende belanghebbenden in de context van de implementatie en monitoring:

Eigenaar: NEW WAY aandelenkapitaal van €5,000 BTW-nummer: FR59809709876 – 14 Rue Cotote 52190 Villegusien Le Lac
Uitgever: MARTIN Cassandre – camping.aubeterresurdronne@gmail.com
De persoon die verantwoordelijk is voor publicatie is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon.
Webmaster: 16h33 – contact@16h33.fr
Gastheer: OVH – Frankrijk
Functionaris voor gegevensbescherming: MARTIN Cassandre – camping.aubeterresurdronne@gmail.com

2. Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de aangeboden diensten.
De Site is een werk van de geest dat wordt beschermd door de bepalingen van de Intellectual Property Code en de toepasselijke Internationale Reglementen. De klant mag op geen enkele manier de elementen of werken van de Site geheel of gedeeltelijk voor zijn eigen rekening hergebruiken, toewijzen of exploiteren.

Het gebruik van de site https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/ impliceert volledige acceptatie van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld, gebruikers van de site https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/ worden daarom uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gesproken op elk moment toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking als gevolg van technisch onderhoud kan echter worden besloten door https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/, die vervolgens zal proberen de gebruikers van te voren op de hoogte te stellen van de data en tijden van de interventie. De website https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/ wordt regelmatig bijgewerkt door https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/ Responsible. Op dezelfde manier kunnen de juridische kennisgevingen op elk moment worden gewijzigd: Ze zijn niettemin verplicht voor de gebruiker die wordt uitgenodigd om er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om ze te kunnen lezen.

3. Beschrijving van de verleende diensten.
Het doel van de website https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/ is het verstrekken van informatie over alle activiteiten van de onderneming. https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/ streeft ernaar zo nauwkeurig mogelijk informatie te verstrekken op de site van https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/. Zij kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, ongeacht of deze het gevolg zijn van deze informatie of van het feit dat derden deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de site https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/ is indicatief en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/ niet uitputtend. Ze zijn onderhevig aan wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze zijn geplaatst.*

4. Contractuele beperkingen op technische gegevens.
De site maakt gebruik van JavaScript-technologie. De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien gaat de gebruiker van de site ermee akkoord om toegang te krijgen tot de site met behulp van recent materiaal, De site https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/ bevat geen virussen en met een bijgewerkte browser van de nieuwste generatie wordt gehost door een serviceprovider op het grondgebied van de Europese Unie, in overeenstemming met de bepalingen van de General Data Protection Regulation (GDPR: nee 2016-679)

Het doel is om een service te bieden die de beste toegankelijkheid garandeert. De gastheer zorgt 24 uur per dag, elke dag van het jaar voor de continuïteit van zijn dienstverlening. Het behoudt zich echter het recht voor om de hostingservice zo kort mogelijk te onderbreken, met name voor onderhoud, verbetering van de infrastructuur, het falen van de infrastructuur of als de Services verkeer genereren dat als abnormaal wordt beschouwd.

https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/ en de host kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een storing in het internetnetwerk, telefoonlijnen of computer- en telefonieapparatuur die met name verband houden met de congestie van het netwerk die de toegang tot de server verhindert.

5. Intellectuele eigendom en vervalsingen.
https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/ de eigenaar is van de intellectuele eigendomsrechten en de gebruiksrechten heeft op alle elementen die toegankelijk zijn op de website, waaronder teksten, afbeeldingen, afbeeldingen, logo’s, video’s, pictogrammen en geluiden. Elke reproductie, voorstelling, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of het gebruikte proces, is verboden, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming van: https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/.

Elk onbevoegd gebruik van de site of enig onderdeel ervan zal worden beschouwd als constitutief van een inbreuk en worden voortgezet in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en de volgende van de Code of Intellectual Property.

6. Beperkingen van aansprakelijkheid.
https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/ treedt op als de site-editor. https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/ is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de waarheidsgetrouwheid van de Content die het publiceert.

https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en indirecte schade veroorzaakt aan het materiaal van de gebruiker bij het openen van de website https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/, en hetzij het gevolg zijn van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de in punt 4 genoemde specificaties; of door het optreden van een bug of incompatibiliteit.

https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/ kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals verlies van markt of verlies van kansen) als gevolg van het gebruik van de site https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/. Interactieve ruimten (mogelijkheid om vragen te stellen in het contactgebied) zijn beschikbaar voor gebruikers. https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/ behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle inhoud die in deze ruimte is opgeslagen te verwijderen die in strijd zou zijn met de wetgeving die in Frankrijk van toepassing is, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. Indien van toepassing behoudt https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/ zich ook het recht voor de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker ter discussie te stellen, vooral in het geval van berichten van racistische, beledigende, lasterlijke aard of pornografisch, ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie, enz.).

7. Beheer van persoonsgegevens.
De klant wordt op de hoogte gebracht van de regelgeving inzake marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 inzake vertrouwen in de digitale economie, de Wet bescherming persoonsgegevens van 06 augustus 2004 en de Algemene Gegevensbeschermingsverordening (GDPR: no. 2016-679).

7.1 verantwoordelijk voor het verzamelen van persoonsgegevens
Voor persoonlijke gegevens die worden verzameld in verband met het maken van de persoonlijke account van de gebruiker en de navigatie ervan op de Site, is de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonlijke gegevens: NEW WAY https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/ wordt vertegenwoordigd door MARTIN Cassandre, zijn wettelijke vertegenwoordiger

Als verantwoordelijke voor de verzamelde gegevens verbindt https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/ zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen na te leven. In het bijzonder is het aan de klant om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, om zijn prospects en klanten, op basis van het verzamelen van hun toestemmingen, volledige informatie te verstrekken over de verwerking van hun persoonsgegevens en een register van verwerking in overeenstemming met de werkelijkheid bij te houden. Telkens wanneer https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/ persoonsgegevens verwerkt, neemt https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/ alle redelijke maatregelen om de nauwkeurigheid en relevantie van de persoonsgegevens te garanderen met betrekking tot de doeleinden waarvoor https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/ deze verwerkt.

7.2 doel van de verzamelde gegevens

https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/ zal de gegevens waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk verwerken:

Om navigatie op de Site mogelijk te maken en het beheer en de traceerbaarheid van door de gebruiker bestelde diensten en diensten mogelijk te maken: login- en gebruiksgegevens van de Site, facturering, bestelgeschiedenis, etc.
Ter voorkoming en bestrijding van computerfraude (spamming, hacken, enz.): Computerapparatuur voor navigatie, IP-adres, wachtwoord (gehasht)
Om de navigatie op de site te verbeteren: login- en gebruiksgegevens
om optionele tevredenheidsonderzoeken uit te voeren op het e-mailadres van https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/
Om communicatiecampagnes (SMS, e-mail) te voeren: Telefoonnummer, e-mailadres
https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/ brengt uw persoonlijke gegevens niet op de markt, die daarom alleen worden gebruikt voor noodzaak of voor statistische en analytische doeleinden.

7.3 recht op toegang, rectificatie en oppositie

In overeenstemming met de geldende Europese regelgeving hebben de gebruikers van https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/ de volgende rechten:

Het recht van toegang (artikel 15 GDPR) en rectificatie (artikel 16 GDPR), actualisering en volledigheid van de gegevens van gebruikers het recht om persoonsgegevens van gebruikers te vergrendelen of te wissen (artikel 17 GDPR), wanneer deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd of waarvan de verzameling is; gebruik, openbaarmaking of retentie is verboden
Recht om de toestemming te allen tijde in te trekken (artikel 13-2c GDPR)
Recht om de verwerking van de gegevens van gebruikers te beperken (artikel 18 GDPR)
Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens van gebruikers (artikel 21 GDPR)
Recht op de overdraagbaarheid van de door de gebruikers verstrekte gegevens, Wanneer deze gegevens aan een geautomatiseerde verwerking zijn onderworpen op basis van hun toestemming of op grond van een contract (artikel 20 GDPR)
Het recht om het lot van de gegevens van gebruikers na hun dood te definiëren en te kiezen aan wie https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/ moet communiceren (of niet) hun gegevens aan een derde partij die zij eerder hebben aangewezen
Zodra https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/ op de hoogte is van het overlijden van een gebruiker en er geen instructies worden gegeven, verbindt https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/ zich ertoe zijn gegevens te vernietigen, tenzij het bewaren ervan noodzakelijk is voor proefdoeleinden of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Als de gebruiker wil weten hoe https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/ zijn persoonsgegevens gebruikt, verzoeken om deze te corrigeren of bezwaar maakt tegen de verwerking ervan, kan de gebruiker schriftelijk contact opnemen met https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/ op het volgende adres:

NEW WAY – DPO, MARTIN Cassandre
14 Rue Cotote 52190 Villegusien Le Lac

In dit geval moet de gebruiker aangeven welke persoonsgegevens https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/ moet corrigeren, bijwerken of verwijderen, door zich specifiek te identificeren met een kopie van een identiteitsdocument (identiteitskaart of paspoort).

Verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens zullen onderworpen zijn aan de verplichtingen die https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/ bij wet is opgelegd, met name met betrekking tot het bewaren of archiveren van documenten. Tenslotte kunnen gebruikers van https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/ een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, in het bijzonder bij de CNIL (https://www.cnil.fr/en/plaintes).

7.4 niet-openbaarmaking van persoonsgegevens
https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/ verwerkt, host of overdraagt de verzamelde informatie over zijn klanten niet naar een land buiten de Europese Unie of wordt door de Europese Commissie als “ontoereikend” erkend zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant. https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/ blijft echter vrij om zijn technische en commerciële onderaannemers te kiezen op voorwaarde dat zij voldoende garanties bieden met betrekking tot de eisen van de Algemene Gegevensbeschermingsverordening (GDPR: nee 2016-679).

https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/ verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de Informatie te beschermen en in het bijzonder dat deze niet wordt doorgegeven aan onbevoegde personen. Als echter een incident dat de integriteit of vertrouwelijkheid van de Klantinformatie beïnvloedt onder de aandacht van https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/ wordt gebracht, dient dit laatste de klant zo snel mogelijk op de hoogte te stellen en hem de genomen corrigerende maatregelen te melden. Bovendien verzamelt https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/ geen “gevoelige gegevens”.

De persoonsgegevens van de gebruiker kunnen uitsluitend worden verwerkt door dochterondernemingen van https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/ en subcontractanten (serviceproviders) om de doelstellingen van dit beleid te bereiken.

Binnen de grenzen van hun respectieve verantwoordelijkheden en voor de hierboven genoemde doeleinden zijn de voornaamste personen die waarschijnlijk toegang zullen hebben tot de gegevens van de gebruikers van https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/ voornamelijk de agenten van onze klantenservice.

8. Kennisgeving van incidenten
Ongeacht de inspanningen die worden geleverd, is geen enkele methode van overdracht via internet en geen enkele methode van elektronische opslag volledig veilig. We kunnen dus geen absolute veiligheid garanderen. Als we ons bewust zouden worden van een inbreuk op de beveiliging, zouden we de betrokken gebruikers hiervan op de hoogte stellen, zodat ze de juiste actie kunnen ondernemen. Onze procedures voor het melden van incidenten houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als op Europees niveau. We doen ons best om onze klanten volledig te informeren over alle zaken die te maken hebben met de veiligheid van hun account en om hen alle informatie te verschaffen die nodig is om hen te helpen hun eigen verplichtingen op het gebied van rapportage aan de regelgeving na te komen.

Geen persoonlijke informatie van de gebruiker van de site https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/ wordt gepubliceerd zonder de kennis van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op enig medium aan derden. Alleen de veronderstelling van de opkoop van https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/ en haar rechten zou de overdracht van deze informatie aan de uiteindelijke koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting tot het bewaren en wijzigen van de gegevens naar de gebruiker van de site https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/.

Beveiliging
Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens en persoonlijke gezondheidsgegevens te garanderen, maakt https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/ gebruik van netwerken die worden beschermd door standaardapparaten zoals firewalls, pseudoniem, codering en wachtwoorden.

Bij het verwerken van persoonsgegevens, https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/prende alle redelijke maatregelen om deze te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

9. Hyperlinks en tags voor internetcookies
De site https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/ bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/. https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/ heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de bezochte sites te controleren en zal daarom geen verantwoordelijkheid voor dit feit op zich nemen.

Tenzij u besluit om cookies uit te schakelen, gaat u ermee akkoord dat de site ze kan gebruiken. U kunt deze cookies op elk gewenst moment kosteloos deactiveren tegen de mogelijkheden voor deactivering die hieronder worden aangeboden en worden teruggeroepen, in de wetenschap dat dit de toegang tot de gehele of gedeeltelijke Services die door de site worden aangeboden, kan verminderen of verhinderen.

9.1. “COOKIES”

Een „cookie” is een klein bestand met informatie dat naar de browser van de gebruiker wordt verzonden en wordt opgeslagen op de terminal van de gebruiker (bijvoorbeeld computer, smartphone) (hierna „Cookies” genoemd). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de gebruiker, de internetprovider van de gebruiker, het besturingssysteem van de gebruiker en de datum en tijd van toegang. Cookies mogen onder geen beding de terminal van de gebruiker beschadigen.

https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/ zal waarschijnlijk de informatie van de gebruiker over zijn bezoek aan de Site verwerken, zoals de geraadpleegde pagina’s en de uitgevoerde zoekopdrachten. Deze informatie stelt https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/ in staat de inhoud van de Site, de navigatie van de gebruiker, te verbeteren.

Aangezien cookies de navigatie en/of de levering van de door de Site aangeboden diensten vergemakkelijken, kan de gebruiker zijn browser zo configureren dat hij kan beslissen of hij deze al dan niet wil accepteren, zodat cookies op de terminal worden opgeslagen of, integendeel, dat ze ofwel systematisch ofwel volgens hun emittent worden afgewezen. De gebruiker kan zijn browsersoftware ook zodanig configureren dat de aanvaarding of weigering van cookies hem van tijd tot tijd wordt aangeboden, voordat een cookie waarschijnlijk op zijn terminal wordt opgeslagen. https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/ informeert de gebruiker dat, in dit geval, de functionaliteit van de navigatiesoftware is mogelijk niet allemaal beschikbaar.

Als de gebruiker weigert cookies op te slaan in zijn terminal of browser, of als de gebruiker de cookies verwijdert die daar zijn opgeslagen, wordt de gebruiker ervan op de hoogte gesteld dat zijn navigatie en ervaring op de Site beperkt kan zijn. Dit kan ook het geval zijn wanneer https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/ of een van zijn leveranciers om technische compatibiliteitsredenen het type browser dat door de terminal wordt gebruikt, de taal- en displayinstellingen of het land waar het apparaat lijkt te zijn verbonden met internet niet herkent.

Indien van toepassing wijst https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/ alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen die verband houden met de verminderde werking van de Site en alle diensten die worden aangeboden door https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/, Het gevolg is (i) de weigering van Cookies door de gebruiker (II) van de onmogelijkheid voor https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/ om de Cookies die nodig zijn voor hun werking op te slaan of te raadplegen als gevolg van de keuze van de gebruiker. Voor het beheer van cookies en gebruikerskeuzes is de configuratie van elke browser anders. Dit wordt beschreven in het Help-menu van de browser, waarmee u kunt weten hoe de gebruiker zijn wensen met betrekking tot cookies kan wijzigen.

De gebruiker kan te allen tijde ervoor kiezen zijn wensen met betrekking tot cookies kenbaar te maken en te wijzigen. https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/ kan ook gebruikmaken van de diensten van externe providers om de informatie die in dit gedeelte wordt beschreven te verzamelen en te verwerken.

Ten slotte, door te klikken op de pictogrammen die gewijd zijn aan de sociale netwerken Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus die verschijnen op de site van https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/ of in de mobiele applicatie en als de gebruiker de storting van cookies heeft geaccepteerd door zijn navigatie voort te zetten op de Website of de mobiele applicatie van https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/, Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus kunnen ook cookies op uw apparaten plaatsen (computer, tablet, mobiele telefoon).

Dit soort cookies worden alleen op uw apparaten geplaatst als u ermee instemt, door uw navigatie op de Website of de mobiele toepassing van https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/ voort te zetten. De gebruiker kan echter te allen tijde zijn toestemming voor https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/ intrekken om dit soort cookies te deponeren.

Artikel 9.2. INTERNET-TAGS

https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/ kan af en toe internettags gebruiken (ook wel “tags” genoemd, of action tags, GIF met één pixel, transparante GIF, onzichtbare GIF, En one-to-one GIF) en implementeer ze via een webanalysepartner die zich in een ander land kan bevinden (en dus de bijbehorende informatie, inclusief het IP-adres van de gebruiker).

Deze tags worden zowel in de online advertenties geplaatst die gebruikers in staat stellen toegang te krijgen tot de Site, als op de verschillende pagina’s van de Site.

Deze technologie stelt https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/ in staat de reacties van bezoekers op de Site te evalueren en de effectiviteit van de acties ervan te evalueren (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de informatie wordt geraadpleegd), evenals het gebruik van deze Site door de gebruiker.

De externe serviceprovider kan informatie verzamelen over bezoekers van de Site en andere internetsites die deze tags gebruiken, en kan over de activiteiten van de Site rapporteren aan https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/, en andere diensten aanbieden die verband houden met het gebruik van de Site en het internet.

10. Toepasselijk recht en jurisdictie.
Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de site https://www.camping-aubeterre-sur-dronne.fr/ is onderworpen aan de Franse wetgeving. Afgezien van de gevallen waarin de wet dit niet toestaat, wordt de exclusieve bevoegdheid verleend aan de bevoegde rechtbanken van Angoulême

Informatie over de online beslechting van geschillen in overeenstemming met art. 14 lid 1 van de RLL (Online beslechting van geschillen):
De Europese Commissie stelt consumenten in staat geschillen online op een van haar platforms op te lossen, overeenkomstig art. 14 lid 1 van de ODR. Het platform (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN) fungeert als een site waar consumenten kunnen proberen buitengerechtelijke geschillen op te lossen die voortvloeien uit online aankopen van goederen of diensten.

Informatie over de online beslechting van geschillen in overeenstemming met art. 14 lid 1 van de RLL (Online beslechting van geschillen):
De Europese Commissie stelt consumenten in staat geschillen online op een van haar platforms op te lossen, overeenkomstig art. 14 lid 1 van de ODR. Het platform (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN) fungeert als een site waar consumenten kunnen proberen buitengerechtelijke geschillen op te lossen die voortvloeien uit online aankopen van goederen of diensten.